Regulamin portalu lisekfinansowy.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez Portal lisekfinansowy.pl (dalej: „Portal”) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Portal jest platformą informatyczną, na której publikowane są artykuły o tematyce związanej z publicznie oferowanymi usługami pożyczkowymi i kredytowymi.
 3. Usługodawca świadczy usługi dostępu do informacji zawartych na Portalu oraz umożliwia publikowanie treści na Portalu w formie komentarzy.
 4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 5. Usługodawca nie udziela kredytów ani pożyczek.
 6. Usługodawca nie jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.).

2. Zastrzeżenia

 1. Publikowane na Portalu artykuły są przygotowywane w oparciu o publicznie dostępne informacje pochodzące ze źródeł publicznych oraz stron internetowych osób trzecich – podmiotów oferujących opisywane na Portalu usługi.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby publikowane na Portalu informacje na temat produktów oferowanych przez osoby trzecie były poprawne. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności, prawdziwości ani dokładności tych danych.
 3. Na portalu umieszczone są odnośniki (linki) umożliwiające bezpośrednie przejście na stronę internetową osób trzecich – podmiotów oferujących opisywane na Portalu usługi. Przed skorzystaniem z usług osób trzecich, użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z pełną treścią oferty osób trzecich, aktualną na dzień nabycia danej usługi.
 4. Publikowane na Portalu rankingi usług mają charakter subiektywny. Usługodawca nie świadczy usług doradztwa w zakresie kredytów lub pożyczek, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani innych instrumentów finansowych, pośrednictwa ubezpieczeniowego ani świadczenia usług pomocy prawnej.
 5. Przedstawione na Portalu informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Portalu wymagane jest spełnienie przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. system operacyjny: Windows 10, macOS High Sierra;
  2. przeglądarka internetowa: IE11, Edge 16, Firefox 58, Chrome 65, Safari 11s
 2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę następuje z chwilą przystąpienia do korzystania z Portalu.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez użytkownika strony Portalu.

5. Zasady dodawanie komentarzy

 1. Użytkownik ma możliwość publikowania komentarzy w Portalu pod warunkiem akceptacji treści regulaminu.
 1. Publikując komentarz, użytkownik udziela Portalowi prawa do nieodpłatnego publikowania komentarza wyłącznie w ramach Portalu.
 1. Zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Niedozwolone jest także publikowanie materiałów o charakterze wyłącznie reklamowym.
 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów publikowanych przez użytkowników w komentarzach i zastrzega sobie w każdym momencie prawo do ich usunięcia bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik może zażądać usunięcia opublikowanych przez niego komentarzy w dowolnym momencie wysyłając stosowne żądanie na adres kontakt@lisekfinansowy.pl

6. Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Portalu chroniona jest prawem
 2. Korzystanie ze strony internetowej Portalu i jego zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych użytkownika

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca podejmuje działania mające w celu zapewnienie prawidłowego działania Portalu. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Portalu, usterkami lub przerwach w funkcjonowaniu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@lisekfinansowy.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości.
 3. Użytkownik ma prawo zgłosić także naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych praw przez treści dostępne w Portalu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Polityka prywatności portalu lisekfinansowy.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2018 r.