Umowa kupna-sprzedaży samochodu ( wzór umowy + porady)

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to ważny dokument, który reguluje relacje między sprzedającym a kupującym. W dzisiejszych czasach wiele transakcji kupna-sprzedaży samochodów odbywa się prywatnie, bez udziału pośredników. Dlatego warto wiedzieć, jak poprawnie sporządzić taką umowę, aby uniknąć późniejszych problemów i nieporozumień.

W tym artykule przedstawimy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu oraz udzielimy porad dotyczących jej sporządzania. Dowiesz się, jakie elementy powinny się w niej znaleźć, jakie klauzule są istotne dla bezpieczeństwa transakcji oraz jakie dokumenty musisz posiadać, aby móc ją skutecznie zawrzeć.

Dzięki temu artykułowi będziesz miał wiedzę potrzebną do samodzielnego przygotowania umowy kupna-sprzedaży samochodu oraz unikniesz późniejszych kłopotów związanych z brakiem niezbędnych zapisów w umowie.

Co należy wiedzieć, kupując samochód?

Przed zakupem samochodu warto zdobyć jak najwięcej informacji, aby dokonać świadomego wyboru i uniknąć późniejszych problemów. Oto kilka podstawowych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, kupując samochód:

 1. Stan techniczny – warto dokładnie obejrzeć samochód i przetestować jego działanie, np. poprzez jazdę próbną. Warto również zlecić przegląd techniczny lub skorzystać z pomocy mechanika, aby sprawdzić, czy samochód jest w dobrym stanie technicznym.
 2. Przebieg – sprawdź, jaki jest aktualny przebieg samochodu. Im mniejszy przebieg, tym lepiej, ale pamiętaj, że czasem niski przebieg może być oszustwem.
 3. Historia serwisowa – warto sprawdzić, czy samochód był regularnie serwisowany i czy nie ma w nim poważniejszych usterek lub uszkodzeń.
 4. Własność – upewnij się, kto jest właścicielem samochodu i czy nie ma na nim zastawu czy innych obciążeń.
 5. Cena – porównaj ceny podobnych samochodów na rynku, aby ocenić, czy cena proponowana przez sprzedającego jest adekwatna.
 6. Dokumenty – upewnij się, że otrzymasz od sprzedającego niezbędne dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży itp.

Pamiętaj, że zakup samochodu to duże wyzwanie, dlatego warto podejść do niego z rozwagą i dokładnie przemyśleć każdy krok.

Jaką formę powinna przybrać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu może przybrać różne formy, jednak najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną jest umowa pisemna. Taka umowa powinna zawierać niezbędne elementy, takie jak:

 1. Dane sprzedającego i kupującego, w tym nazwy, adresy i numery PESEL lub NIP.
 2. Dane dotyczące samochodu, takie jak marka, model, numer VIN, rok produkcji, aktualny przebieg i numer rejestracyjny.
 3. Cena oraz sposób i termin płatności.
 4. Opis stanu technicznego samochodu oraz ewentualne wady i uszkodzenia, o których sprzedający poinformował kupującego.
 5. Termin i miejsce przekazania samochodu, wraz z opisem dokumentów, które sprzedający przekaże kupującemu.
 6. Klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne ukryte wady samochodu oraz warunki reklamacji.
 7. Oświadczenia kupującego i sprzedającego, potwierdzające, że są uprawnieni do zawarcia umowy i samochód nie ma na sobie żadnych obciążeń czy zastawów.
 8. Podpisy stron i data zawarcia umowy.

Warto pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w jasny i czytelny sposób, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Najlepiej skorzystać z gotowych wzorów umów lub skonsultować się z prawnikiem, który pomoże stworzyć umowę odpowiednią dla danej sytuacji.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciele pojazdu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu może dotyczyć pojazdu, który jest współwłasnością kilku osób. W takiej sytuacji konieczne jest, aby wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na sprzedaż pojazdu.

W umowie kupna-sprzedaży powinno być zaznaczone, że pojazd jest współwłasnością kilku osób oraz wymienione osoby, które są jego właścicielami. Warto również w umowie zawrzeć klauzulę, która określi sposób podziału kwoty uzyskanej z sprzedaży między poszczególnych właścicieli.

W przypadku, gdy tylko jedna osoba jest uprawniona do sprzedaży pojazdu, np. na podstawie pełnomocnictwa, w umowie powinno być podane, na jakiej podstawie ta osoba jest uprawniona do sprzedaży pojazdu i jakie dokumenty potwierdzają jej uprawnienia.

Warto pamiętać, że przed sprzedażą pojazdu, wszyscy właściciele powinni uzgodnić warunki sprzedaży oraz podział uzyskanej kwoty. Dzięki temu można uniknąć późniejszych konfliktów i nieporozumień.

Umowa kupna sprzedaży bez rękojmi – czy jest możliwa?

Tak, umowa kupna-sprzedaży samochodu bez rękojmi jest możliwa, ale należy pamiętać, że w przypadku, gdy sprzedający jest przedsiębiorcą, zawsze obowiązuje on do udzielenia rękojmi. Rękojmia jest zabezpieczeniem dla kupującego i daje mu prawo do reklamacji, gdyby pojawiły się wady ukryte pojazdu lub niezgodność z umową.

Jeśli sprzedający jest osobą fizyczną, umowa kupna-sprzedaży może być zawarta bez rękojmi, jednak warto w takim przypadku zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny pojazdu oraz dokładnie sprawdzić jego dokumentację. Pamiętaj, że w przypadku braku rękojmi, kupujący nie będzie miał prawa do reklamacji, jeśli pojawią się wady ukryte lub niezgodności z umową.

Warto jednak pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży bez rękojmi nie zawsze jest korzystna dla kupującego, dlatego warto w przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej skorzystać z pomocy mechanika lub eksperta motoryzacyjnego, aby dokładnie ocenić stan pojazdu i uniknąć późniejszych kłopotów.

Przez jaki czas należy przechowywać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Umowę kupna-sprzedaży samochodu należy przechowywać przez cały okres użytkowania pojazdu oraz po jego sprzedaży. Okres przechowywania zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju, ale zazwyczaj wynosi 5 lat.

Przechowywanie umowy kupna-sprzedaży jest ważne, ponieważ stanowi ona dowód zawarcia umowy oraz określa warunki sprzedaży samochodu. W przypadku jakichkolwiek sporów między sprzedającym a kupującym, umowa ta może stanowić ważny dokument dowodowy w postępowaniach sądowych lub przed organami administracyjnymi.

Dlatego też warto zachować umowę w bezpiecznym miejscu, takim jak sejf lub kancelaria, aby móc do niej łatwo i szybko sięgnąć, gdyby taka potrzeba się pojawiła. W przypadku utraty umowy warto pamiętać, że możliwe jest uzyskanie jej kopii lub wydruku w miejscu, gdzie została podpisana, czyli u notariusza lub w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Poniżej przedstawiam przykładową umowę kupna-sprzedaży samochodu. Warto jednak pamiętać, że umowa ta powinna być odpowiednio dostosowana do konkretnej sytuacji, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu ___________ w ___________ pomiędzy:

 1. ________________ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/NIP), zwany dalej „Sprzedającym”,

a

 1. ________________ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/NIP), zwany dalej „Kupującym”.

§ 1.

Przedmiot umowy

 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wraz z całą dokumentacją oraz kluczami, samochód osobowy marki ___________________, o numerze rejestracyjnym ___________________ oraz numerze VIN ___________________, rok produkcji _______________.

§ 2.

Cena i forma płatności

 1. Cena samochodu wynosi ___________________ zł (słownie: _________________ zł).
 2. Forma płatności: _________________.
 3. Zapłata ceny nastąpi w całości w dniu podpisania umowy.

§ 3.

Oświadczenia i gwarancje

 1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu i samochód nie jest obciążony żadnymi zastawami ani innymi obowiązkami.
 2. Sprzedający oświadcza, że samochód nie był wcześniej poważnie uszkodzony, a wszelkie naprawy były wykonywane zgodnie z przepisami prawa.
 3. Sprzedający oświadcza, że samochód jest wolny od ukrytych wad.

§ 4.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający nie udziela rękojmi za wady ukryte pojazdu, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 5.

Przekazanie samochodu

 1. Samochód zostanie przekazany Kupującemu w stanie opisanym w § 3.
 2. Przekazanie samochodu nastąpi w dniu podpisania umowy na terenie _______________.

§ 6.

Koszty transakcji

 1. Koszty wszelkich formalności związanych z przekazaniem samochodu, w tym opłaty związane z przerejestrowaniem samochodu, ponosi Kupujący.

§ 7.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady ukrytej samochodu, Kupujący ma prawo do reklamacji w ciągu ______________ dni od daty przekazania samochodu.
 2. Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego, drugi dla Kupującego.
 4. Umowa ta wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Miejsce i data podpisania umowy:

Sprzedający: ______________________________

Kupujący: ________________________________

12/03/2023

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach. Od lat śledzi to co dzieje się na rynku aby oceny pożyczek i kredytów były na najwyższym poziomie. Ekspert z zakresu bankowości i finansów osobistych.

Pożyczki społecznościowe – czy warto skorzystać?

Pożyczki społecznościowe stają się coraz popularniejsze. Sprawdź czy warto wziąć pożyczkę społecznościową i gdzie znajdziesz najlepsze oferty.

Miliony dla fundacji o. Rydzyka

Dotacje państwowe na projekty Lux Veritatis Mimo zawirowań w relacjach o. Rydzyka i rządu pieniądze nadal płyną strumieniem do Torunia. Niedawno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło stworzenie właśnie w Toruniu muzeum “Pamięć i Tożsamość”. Ma powstać przy współpracy fundacji Lux Veritatis, która należy do najsłynniejszego redemptorysty z Torunia – o. Tadeusza. Resort